PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

DPS


Dom Pomocy Społecznej
jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczona dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.


Na terenie Powiatu Biłgorajskiego funkcjonują 2 domy pomocy społecznej:

      

1. Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce
Teodorówka 1, 23- 400 Biłgoraj, tel./fax 084 686 06 44
e-mail: teodorowka@bilgo.pl
www: www.teodorowka.bilgo.pl

Filia - Dom Rodzinny w Biłgoraju, ul. Zielona 95, 23- 400 Biłgoraj, tel. 084 686 33 69
Filia w Długim Kacie, Prefabet 5, 23- 460 Józefów, tel. 084 687 96 99


Dom łącznie z filiami, przeznaczony jest dla 195 osób niepełnosprawnych intelektualnie: dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce funkcjonuje od 1957r. usytuowany jest w Powiecie Biłgorajskim 6 km od miasta Biłgoraj w kierunku na Zamość. Cały teren otoczony jest lasem, co umożliwia mieszkańcom kontakt z naturą. Na terenie domu są trasy spacerowe, boisko sportowe, staw oraz plac zabaw.

Dom zlokalizowany jest w dwóch obiektach, tj. starym budynku wybudowanym przed rokiem 1847 oraz nowym obiekcie oddanym do użytku w 1994r.

Dom świadczy m.in. usługi bytowe tj. zapewnia miejsce zamieszkania (pokoje 2-, 3-osobowe), wyżywienie, odzież, obuwie, środki czystości i itp. oraz usługi:

- opiekuńcze - polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców;

- wspomagające - polegające na podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców poprzez udział w zajęciach pracowni terapii zajęciowej oraz w zabiegach rehabilitacyjnych (do dyspozycji mieszkańców pozostaje 16 pracowni terapii zajęciowej oraz 2 sale rehabilitacyjne );

- religijne - stwarzanie mieszkańcom możliwości aktywnego uczestniczenia i realizowania potrzeb religijnych zgodnie z wyznawaną religią (na terenie domu zorganizowana została kaplica );

- kulturalne - zapewnianie możliwości uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych zarówno na terenie domu jak i organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, stowarzyszenia i fundacje;

- edukacyjne - zapewnienie możliwości realizowania obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży w Ośrodeku Szkolno - Rewalidacyjym w Biłgoraju, który realizuje nauczanie mieszkańców dps-u objętych obowiązkiem szkolnym na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.


2. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
ul. Generała Bora Komorowskiego 2023-400 Biłgoraj
tel. 084/688 03 47, tel./fax 084/688 03 48
e-mail:
dpsbilgoraj@interia.pl

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju rozpoczął swa działalność 12.12.2001r. i jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego. Położony jest w malowniczej okolicy Roztocza i Równiny Biłgorajskiej.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Dom dysponuje 80 miejscami.

Do dyspozycji mieszkańców jest 39 pokoi mieszkalnych jedno-, dwu- i trzyosobowych z łazienkami, wyposażonych w niezbędny
sprzęt. Mieszkańcy mogą korzystać ze świetlic oraz pomieszczeń, w których mogą samodzielnie przygotować posiłki.

Dom zapewnia mieszkańcom:

- całodobowa opiekę pielęgniarska,
- stały kontakt z lekarzem,
- całodobowe wyżywienie dostosowane do zaleceń dietetycznych,
- opiekę duszpasterską (msze odprawiane są codziennie w kaplicy na terenie DPS)

W ramach zajęć terapeutycznych Dom oferuje:

- cykliczne spotkania biblioteczne,
- klub filmowy,
- chór śpiewaczy oraz zespól instrumentalny,
- muzykoterapie,
- zajęcia w pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej,
- koła zainteresowań,
- zajęcia w pracowniach rękodzieła artystycznego i pracowni malarskiej,
- wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, wyjazdy w rodzinne strony.

Mieszkańcy biorą udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, przeglądach i występach artystycznych oraz uczestniczą w
zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dom współpracuje z lokalnymi środowiskami kombatanckimi oraz Klubem Seniora. Przywracanie sprawności mieszkańców odbywa sie pod okiem wykwalifikowanego personelu. Szeroki zakres usług świadczonych jest w doskonale wyposażonych w nowoczesny sprzęt salach kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, a także przy łóżku chorego.Kierowanie do domu pomocy społecznej.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku (podania) osoby ubiegającej sie o skierowanie do domu pomocy społecznej, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu; w przypadku osób ubezwłasnowolnionych -wniosek składa przedstawiciel ustawowy. Następnie pracownik socjalny przeprowadza u osoby zainteresowanej wywiad środowiskowy (rodzinny), ustala dochód osoby zainteresowanej na podstawie: decyzji organu emerytalno rentowego lub decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej.  Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą i decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. W przypadku decyzji odmownej osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie.


Umieszczanie w domu pomocy społecznej.

Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia sie osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób  małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów  dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;


  • małżonek, zstepni przed wstepnymi - zgodnie z umowa zawarta z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:

  

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium (477,00zł x 300% = 1.431,00 zł),

- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niz 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (351,00zł x 300% = 1.053,00 zł),


  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy miedzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2 zgodnie z Obwieszczeniem Starosty Biłgorajskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy  społecznej w 2012r. koszt ten wynosi:  


Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju                      2.489,48 zł.
Dom  Pomocy Społecznej w Teodorówce                                                2.391,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce
Teodorówka 1, 23- 400 Biłgoraj, tel./fax. 084 686 06 44
e-mail: teodorowka@bilgo.pl
www: www.teodorowka.bilgo.pl

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
ul. Generała Bora Komorowskiego 2023-400 Biłgoraj
tel. 084/688 03 47, tel./fax 084/688 03 48
e-mail:
dpsbilgoraj@interia.plWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego